EPKA konstellöörid järgivad Eesti Professionaalsete konstellööride assotsiatsiooni põhimõtteid ning seavad esikohale kliendi huvid. Eetiliste põhimõtete kõige olulisemad punktid:

  • Enne  töö algust peab EPKA liige töös kliendiga lähtuma klienti psüühhilist ja füüsilist turvalisust hoidvatest tegevustest ja hoiduma teda kahjustavatest võtetest.
  • EPKA liige ei tohi väita, et ta omab sellist kvalifikatsiooni, mida tal tegelikult ei ole.
  • Esmatähtis  on konfidentsiaalsus ja kliendi anonüümsuse tagamine. Klienti puudutavate materjalide publitseerimine või selle esitamine loengutes ja seminaridel tuleb kliendiga kooskõlastada. Kui klient ei soovi, et temasse puutuvat materjali publitseeritakse või näitena kasutatakse, siis tuleb seda arvestada.
  • Klienti puudutavate materjalide avaladamise erandiks võib olla, kui tegemist on  seaduserikkumisega või kui seadus kohustab konfidentsiaalsusest loobuma, nagu näiteks laste väärkohtlemise kahtluse korral, vajadusel teisi inimesi ohu eest hoiatada, kohtu korraldusel jne.
  • EPKA  liige ei tohi kasutada kliendi suhtes vägivalda. Erandiks võib olla olukord, kui klient on füüsiliselt ohtlik ja teda on võimalik rahustada.
  • EPKA liige austab klientide autonoomsust ning etnilisi, soolisi, vanuselisi, sotsiaalmajanduslikke, seksuaalsest orientatsioonist, erivajadustest, religioonist ja isiklikest uskumustest tulenevaid erinevusi.
  • EPKA liige tunnustab ja austab teiste professionaalide pingutusi ja panust, viitab korrektselt

teiste autorite ning enda loodud materjalidele.

  • EPKA liige käitub viisil, mis ei kahjusta tema enda, teiste professionaalide ega eriala mainet
  • EPKA liige ei tohi jätkata praktiseerimist tõsise või püsiva tervisehäire korral.

Täisversioon eetikakoodeksist on välja töötamisel.