Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni  (edaspidi: EPKA) isikuandmete töötlemise põhimõtted

EPKA töötleb oma liikmete vabatahtlikult edastatud isikuandmeid isiku nõusoleku või „Isikuandmete kaitse seadusest“, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusest (GDPR ehk General Data Protection Regulation) ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

EPKA kogub järgmist tüüpi isikuandmeid:

 1. liikmete poolt liitumisel vabatahtlikult EPKA-le avaldatud isikuandmed. Liikmeavalduse täitmisel on tulevane EPKA liige käesolevate põhimõtetega tutvunud ja nendega nõustunud vastava märke tegemisel kodulehel, avalduse juures viidatud kastikesse;
 2. liikme ja EPKA tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad isikuandmed (nt liikmemaksu tasumisel);
 3. liikme enda poolt avalikustatud isikuandmed (nt kodulehel, sotsiaalmeedias, meedias);
 4. EPKA poolt loodud isikuandmete loendid (nt EPKA üritusel osalemise nimekiri, liikmete nimekiri jms).

 

Isikuandmete kogumise eesmärk on ühingu toimimise tagamine, sh liikmete registreerimine, liikmemaksude kogumine, ühiste tegevuste läbiviimine, erialase info jagamine. Isikuandmeid töötlevad lähtuvalt EPKA  juhatuse tellimusest raamatupidaja ja IT lahenduse pakkuja. Isikuandmete töötlemise eest vastutab EPKA juhatus,  kelle ülesandeks on:

 1. uute liikmete registreerimine,
 2. ühingu e-kirjavahetus,
 3. ühingu sisese infokirja koostamine ja saatmine liikmetele,
 4. ühingu kodulehe haldus,
 5. finantstehingute tegemine,

Liikmel on igal ajal õigus:

 • teatada EPKA-le oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta;
 • nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
 • nõuda andmete kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti.

Isikuandmeid säilitatakse kuni liikme lahkumiseni ühingust või tema surma korral või nõusoleku tagasivõtmiseni. Isikuandmete töötlemisega seonduvad küsimused, taotlused või kaebused palume saata EPKA juhatusele e-posti aadressil info@epkaest.com

Käesolevad põhimõtted on kinnitatud juhatuse otsusega 28.02.2022