EESTI PROFESSIONAALSETE KONSTELLÖÖRIDE ASSOTSIATSIOONI EETIKAKOMISJONI TÖÖPÕHIMÕTTED

 1. ÜLDSÄTTED
  • Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni (edaspidi EPKA) eetikakomisjoni eesmärk on digiallkirjastatud kirjalikes avaldustes esitatud juhtumitele võimalikult objektiivse hinnangu andmine; lisaks liikmete eetiliste hoiakute kujundamine, nõustamine
   eetika küsimustes ning kaasa aitamine lahenduste leidmisele.
  • Käesolev tegevusjuhend sätestab EPKA eetikakomisjoni (edaspidi komisjon) moodustamise, töökorra, komisjoni liikmete pädevuse, õigused ja vastutuse,
  • Komisjon lähtub oma töös EPKA põhikirjast, eetikakoodeksist ja kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest. Komisjon kohtleb kõiki EPKA liikmeid võrdsetel alustel ning ei ole kallutatud probleemide käsitlemisel ja lahendamisel.

 

 1. EETIKAKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS
  • Komisjoni liikmed valib üldkoosolek ja liige kinnitatakse kolmeks aastaks. Eetikakomisjoni koosseis on kolme kuni viieliikmeline.
  • Komisjoni liikmekandidaadi staatust võib taotleda iga EPKA tegevliige, kes soovib arendada eetikakomisjoni eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi.
  • Komisjoni liikme tööperioodi lõppedes annab komisjon sellest juhatusele teada ja juhatus korraldab uue liikme valimise üldkoosolekul.
  • Komisjonil on õigus kutsuda vajadusel (nt liikme taandumise) juurde ajutisi lisaliikmeid, kes on EPKA tegevliikmed, konkreetsete juhtumite lahendamiseks. Ajutistele lisaliikmetele laienevad eetikakomisjoni liikme õigused ja kohustused konkreetse juhtumi arutelu piires.
  • Eetikakomisjoni töövormiks on koosolek, kus valitakse koosoleku juhataja ja protokollija

 

 1. AVALDUSE MENETLEMISE PÕHIMÕTTED
  • Juhtumi menetlusse andmiseks tuleb pöördujal esitada eetikakomisjonile digiallkirjastatud avaldus koos probleemi kirjeldusega. Menetlusse võetakse juhtumid, mis on seotud EPKA liikmete professionaalse tegevusega, mis rikuvad EPKA mainet ja ei ole kooskõlas EPKA põhikirja ega eetikakoodeksiga.
  • Eetikakomisjoni esmane koosolek toimub kahe nädala jooksul avalduse laekumise kuupäevast.
  • Eetikakomisjoni hinnang ja otsustamine probleemi lahenduseks toimub, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolm eetikakomisjoni liiget.
  • Eetikakomisjon annab kaebuse lahendamisel võimaluse osapooltele suuliselt või kirjalikult oma arvamuse avaldamiseks. Kirjalik hinnang ja otsus juhtumi kohta antakse kõigile osapooltele teada hiljemalt kahe kuu jooksul pärast avalduse esitamist.
  • Eetikakomisjoni liikmetel on kohustus pidada kinni nõudest mitte jagada juhtumi kohta käivat
   informatsiooni antud juhtumiga mitteseotud osapooltele, välja arvatud siis, kui seda nõuab seadus ja juhtumi menetlemiseks tekib kolmandate osapoolte kaasamise vajadus.
  • Eetikakomisjoni liige ei või hinnangu andmisel osaleda ja peab taanduma, kui tal esineb huvide konflikt, mis võib tekitada kahtlusi tema erapooletuses. Huvide konflikt võib olla seotud näiteks järgmiste juhtudega:
   • komisjoni liikme seotus juhtumiga ja/või selle osapooltega;
   • komisjoni liikme sugulus või mõni muu lähedase seotuse vorm avalduse esitajaga;
   • komisjoni liikme isiklik või mõni muu huvi avalduse esitaja probleemilahendusele hinnangu andmisel, mis mõjutaks lõpptulemust.
  • Eetikakomisjon annab aru komisjoni tegevusest üks kord aastas, ühingu aasta viimasel üldkoosolekul esitades ülevaate pöördumiste arvust ja peamistest põhjustest.

 

 1. EETIKAKOMISJONI PÄDEVUS, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  • Komisjoni pädevusse kuulub EPKA konstellööride kutsekäitumisele hinnangu andmine eetikakoodeksist lähtuvalt. Eetikakomisjonil on õigus anda konstellatsiooni valdkonda puudutavate meediakäsitluste kohta arvamust.
  • Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks on komisjonil õigus:
   • küsida asjaolude kohta suulisi ja kirjalikke seletusi:
   • tutvuda kõigi asjas tähtsust omavate materjalidega;
   • menetleda laekunud  kaebusi;
   • teha ettepanekuid EPKA juhatusele liikmele mõjutus-või toetusvahendite kohaldamiseks, sh ka välja arvamiseks EPKA liikmeskonnast.
 1. EETIKAKOMISJONI DOKUMENTIDE SÄILITAMINE
  • Eetikakomisjoni juhtumiga seotud töödokumendid, kirjalikud hinnangud ja otsused juhtumi kohta allkirjastatakse ja säilitatakse EPKA ametlikus virtuaalkaustas kuni kolm aastat, millele on juurdepääs ainult EPKA juhatusel ja eetikakomisjoni liikmetel ning menetlusosalistel.
  • Meediale esitatud arvamused ja vastulaused avaldatakse EPKA kodulehel täies mahus.

Eetikakomisjoni kuuluvad: Kristel Rannamees, Janno Perv ja Heidi Rätsep (valitud üldkoosolekul 27.03.2023).