EESTI PROFESSIONAALSETE KONSTELLÖÖRIDE ASSOTSIATSIOON

PÕHIKIRI

Kinnitatud asutamiskoosolekul 27.12. 2017. aastal.

Muudetud üldkoosoleku otsusega 28.09.2018

Muudetud üldkoosoleku otsusega 29.10.2020

Muudetud üldkoosoleku otsusega 21.10.2021

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing (MTÜ) Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsioon (EPKA) on Eesti konstellööre ühendav vabatahtlikel alustel tegutsev ühing.

1.2 EPKA ametlik nimi on eesti keeles – Mittetulundusühing Eesti Professionaalsete

Konstellööride Assotsiatsioon;

inglise keeles – Professional Association of Constellators in Estonia;

vene keeles – Профессиональная Ассоциация Расстановщиков в Эстонии.

1.3 EPKA juriidiline aadress on Eesti Vabariik Tallinn

1.4 EPKA võib oma tegevusvõrku arendada filiaalide, esinduste ja muude iseseisvate juriidilise isiku staatusega ja staatuseta üksuste kaudu Eestis või väljaspool seda.

1.5 EPKA juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, EPKA põhikirjast ja konstellööride eetikakoodeksist.

2 EPKA EESMÄRGID

EPKA eesmärkideks on

2.1 konstellatsioonimeetodi ennetava, lahendusele suunava ja teraapilise rolli selgitamine ja propageerimine Eesti ühiskonnas;

2.2 erialase info koondamine, jagamine, tõlkimine ja trükiste väljaandmine, konverentside, koolituste, ümarlaudade, teabeürituste korraldamine;

2.3 kompetentse ja diskreetse kontellatsiooniteenuse taseme ning konstellööride kutse-eetika hoidmine Eestis;

2.4 konstellööride professionaalse arengu toetamine;

2.5 konstellatsioonivaldkonna koostöö edendamine nii Eestis kui ka teistes riikides tegutsevate sarnaste organisatsioonidega,

2.6 areneda konstellööri kutset andvaks ja tunnustavaks organisatsiooniks, mille standard on vastavuses Euroopa kvalifikatsiooni raamistiku nõuete ja kutse-eetikaga;

2.7 kvalifitseeritud konstellööride kutsestandardi loomise, taotlemise ja saamise algatamine ning koordineerimine;

2.8 olla usaldusväärseks kontaktiks oma ala professionaalidele ja klientidele;

2.9 konstellööre toetavate ja arendavate kovisiooni- ja supervisioonivõimaluste loomine ja pakkumine ning koordineerimine.

3 EPKA PÕHIKIRJALISED TEGEVUSALAD

3.1 Konstellööride väljaõppe ja täiendkoolituse korraldamine ning muu konstellööride kompetentsi suurendamisele suunatud tegevus.

3.2 Vajaliku informatsioonilise tugisüsteemi ning andmebaaside loomine; konstellatsioonidega seotud professionaalse info koondamine ja edastamine.

3.3 Rahvusvaheliste sidemete loomine, koostöö arendamine erinevate institutsioonidega Eestis ja välismaal, osalemine rahvusvahelistes projektides. Arendusuuringute läbiviimine ja teadustöös osalemine.

3.4 EPKA ja tema liikmete tegevuse tutvustamine nii Eestis kui välisriikides. Meedia ja avalikkusega suhtlemine.

3.4.1 Sertifitseeritud konstellööride nimistu koostamine ja haldamine ning esitlemine avalikkusele.

3.4.2 Eestis konstellatsioonivaldkonnas tegutsevate organisatsioonide kohta info koondamine, nendega kontakti loomine ja hoidmine ning koostöö arendamine.

3.5 EPKA liikmete töö, kutse- ja ametialaste huvide kaitsmine.

3.6 Tuluürituste, koolituste ja ühisprojektide ja konverentside korraldamine EPKA liikmetele ja huvilistele.

3.7 Erialase kirjanduse ja e-väljaannete ning artiklite kirjastamine, mis toetab ja edendab EPKA põhikirjalist tegevust.

3.8 Konstellööride ja klientide huve kaitsva kovisiooni- ja supervisiooniprotsessi korraldamine kooskõlas eetika ja kutsenõuetega.

3.9 Konstellatsioonialaste ideede ja huvigruppide kokku viimine.

3.10 Konstellööri kutsevastavuse hindamine ja kutse omistamine ning mõjuvatel põhjustel kutse äravõtmine ning selleks vajaliku kutsekomisjoni moodustamine ja kokku kutsumine.

3.11 Konstellööride kutse-eetika-alaste nõuete väljatöötamine ja selle-alaste küsimuste lahendamine ja sellega seotud professionaalsete väärtuste ning eetilise taseme hoidmine.

3.11.1 Kutse-eetika-alaste küsimuste lahendamiseks ja käsitlemiseks luuakse Eetikakomisjon, kelle poole võib pöörduda nii konstellöör kui konstellatsiooni klient.

3.11.2 Eetikakomisjon kujundab oma seisukoha lähtudes eetilisest ja professionaalsest vaatenurgast nii kliendist kui terapeudist lähtuvalt. Kui komisjon jõuab järeldusele, et konstellatsiooniprotsess on olnud puudulik või osalisi kahjustav, on komisjonil õigus pakkuda osalistele juhtumi käsitlust supervisiooni korras. Supervisiooniprotsessi eesmärgiks on osutada juhtumi osalistele vajalikku tuge ja abi leidmaks pooltele sobivaid lahendusi.

3.11.3 Spetsialisti koostööst keeldumise korral jätab eetikakomisjon endale õiguse avalikustada oma seisukohad ja juhtumianalüüs sellise üldistusastmega, kus ei ole võimalik tuvastada asjaosalisi.

4 EPKA LIIKMESKOND, SELLE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 EPKA liikmeteks võivad olla professionaalsed konstellöörid, terapeudid, nõustajad. Samuti kõik inimesed, kes huvituvad eri liiki konstellatsioonidest, psühholoogiast ja vaimsest tervisest. Liikmeks astuda soovijad omavad arvestataval määral teadmisi EPKA tegevusvaldkonnas ja/või töötavad sellega seotud alal.

4.2 EPKA liikmelisuse liigid on tegevliige, toetajaliige ja auliige.

4.2.1 Tegevliikmeks võivad olla sertifitseeritud konstellöörid

4.2.2 Toetajaliikmeks võivad olla konstellatsiooniõppe tudengid kuni sertifitseerimiseni, lisaks füüsilised, kes toetavad ühingut oma tegevusega. Toetajaliikmetel on ettepanekute ja sõnavõtu õigus, kuid nad ei oma hääleõigust.

4.2.3 Auliikmeks võivad olla isikud, kellel on olulisi teeneid konstellatsioonivaldkonna edendamisel Eestis või mujal maailmas. Ühingu auliige valitakse ühingu üldkoosolekul lahtisel hääletusel lihthäälteenamusega. Auliikmed on vabastatud liikmemaksust.

4.3 EPKA liikmeks vastuvõtmise, liikmesuse peatumise ja väljaarvamise otsustab EPKA juhatus. Liikmeks astujal on vaja ühe  EPKA liikme soovitust. Juhatus võib küsida täiendavat informatsiooni CV, sertifikaatide või muu professionaalset taset tõendava materjali näol nii liikmeks astujalt kui soovitajatelt. Liikmelisus hakkab kehtima peale juhatuse otsust liikmeks vastuvõtmise kohta ja liikmemaksu tasumist jooksva aasta eest täies mahus.

4.4 EPKA juhatusel on õigus liikmesus lõpetada kui liikmel on EPKA ees muid võlgnevusi, ta kahjustab EPKA mainet või tegevust, rikub korduvalt EPKA Põhikirja või Eetikakoodeksit või on esitanud vastuvõtmisel teadlikult ebaõiged andmed.

4.5 EPKA liikme staatus tõstab konstellööri usaldusväärsust, pakub soodustusi EPKA poolt korraldatavatel üritustel ja organiseeritud sündmustel, võimaldab tihedamat koostööd ning arengut oma ala spetsialistidele, suurendab kaasatust erialastesse ühisprojektidesse, võimaldab kasutada EPKA reklaamikanaleid suurendamaks professionaalset tuntust.

4.6 EPKA kõigil liikmetel on õigus osa võtta ühingu tegevustest vastavalt põhikirjale, olla informeeritud ühingu kogu tegevusest, kasutada kõiki ühingu poolt liikmetele võimaldatavaid soodustusi, kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras ühingu vara, esitada EPKA juhtorganitele arutamiseks EPKA tegevust puudutavaid ettepanekuid, osaleda esitatud ettepanekute arutlustes, peatada oma liikmesus, pikemaajalise välismaal viibimise, ajutise aktiivsest tegevusest eemaldumise tõttu või muudel isiklikel põhjustel (tervislikud, perekondlikud, tööalased) teavitades sellest EPKA juhatust kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis; igal ajal vabalt välja astuda EPKA -st teavitades EPKA juhatust sellest kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis.

4.7 Lisaks Punktis 4.6 loetletud õigustele on tegevliikmetel ja auliikmetel õigus hääletada üldkoosolekul, valida ja olla valitud kõigisse ühingu organitesse, algatada põhikirja muudatusi.

4.8 EPKA liikmelisus ei ole võrdsustatav konstellatsioonide teostamise õigusega isikute puhul, kellel puudub vastav pädevus või sertifikaat.

4.9 EPKA liikmed on kohustatud järgima ühingu eesmärke, põhikirja ja EPKA eetikakoodeksit ning konstellööri kutsenõudeid; tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu; tegutsema ja käituma viisil, mis ei kahjusta EPKA huve ja konstellatsiooni mainet;

4.10 EPKA programmides ja projektides osaledes täitma nõuetekohaselt vastavat aruandluskohustust ning esitama nõutud kuludokumendid. EPKA liikmed kannavad vastutust oma tegutsemisega EPKA-le tekitatud kahju eest vastavalt Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud alustele.

4.11  Ühingu liige peab iga-aastaselt esitatud arve alusel  tasuma liikmemaksu, mille suuruse määrab Ühingu üldkoosolek. EPKA liikme õigused, sealhulgas hääleõigus, peatuvad või lõpevad, kui ta pole jooksva aasta korralise üldkoosoleku alguseks tasunud liikmemaksu. Liige, kes pole tasunud kahel järjestikusel aasta liikmemaksu või kellele pole juhatuse otsusega antud tasumiseks lisatähtaega, arvatakse liikmeskonnast välja. Liikmemaksu väljaarvatavale või lahkuvale liikmele ei tagastata.

5 EPKA VARA JA KULUD

5.1 EPKA vara moodustub

5.1.1 sisseastumis- ja iga-aastastest liikmemaksudest, mille tasumise korra ja suuruse määrab juhatus;

5.1.2 toetustest, eraldistest, annetustest ja muudest sihtotstarbelistest või sihtotstarbeta laekumistest;

5.1.3 põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks loodud tasuliste teenuste osutamisest;

5.1.4 ühingu väljaannete kirjastamisest ning levitamisest saadud tuludest.

5.2 EPKA võib luua põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks sihtotstarbelisi fonde:

5.2.1 nimeliste stipendiumide maksmiseks;

5.2.2 ideekonkursside korraldamiseks ja auhindade maksmiseks;

5.2.3 uuringute, arendustööde ja ekspertiiside finantseerimiseks;

5.2.4 nõupidamiste ja muude ürituste korraldamiseks ning rahaliseks toetamiseks.

5.3 EPKA kasutab oma vara üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

6 EPKA JUHTIMINE

6.1 EPKA kõrgeim juhtimisorgan on EPKA liikmete üldkoosolek.

6.1.1 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku üks kord aastas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele.

6.1.2 EPKA liikmetele teatatakse üldkoosoleku kokkukutsumisest vähemalt üks kuu ette. Liikmete ettepanekud üldkoosoleku päevakorra täiendamise suhtes, sh kandidaatide esitamine juhtorganitesse, esitatakse juhatusele kirjalikult vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut.

6.1.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub põhikirja muutmine; juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; volinike valimine ja tagasikutsumine; juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine; kutse-, eetika- ja revisjonikomisjoni koosseisu määramine, majandusaasta aruande kinnitamine; EPKA lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.

6.2 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal või volikirja alusel on esindatuid vähemalt 50 protsenti liikmetest. Igal EPKA tegevliikmel on hääletamisel üks hääl. Otsus loetakse langetatuks, kui selle poolt hääletab üle 50 protsendi koosolekule registreerunud tegevliikmetest.

Juhul, kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku kordusüldkoosoleku, mille otsus loetakse langetatuks, kui selle poolt hääletab 50 protsenti pluss üks tegevliige. Kordusüldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosolekul osalevate liikmete arvust.

6.3 EPKA üldkoosolek valib juhatuse kolmeks kuni viieks aastaks.

6.3.1 Juhatusse kuulub 3 kuni 5 inimest.

6.3.2 Juhatus valib EPKA juhatuse esimehe ja aseesimehe, kes juhatuse tööperioodi jooksul koordineerivad juhatuse tööd.

6.3.3 EPKA juhatuse esimees kutsub kokku juhatuse koosolekuid ja juhatab neid, esindab EPKA-t suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega; sõlmib EPKA nimel põhikirjaga kooskõlas olevaid kokkuleppeid, lepinguid ja tehinguid ning annab volitusi tehingute sooritamiseks.

6.3.4 EPKA juhatus peab istungeid vähemalt kord kvartalis või vastavalt vajadusele.

6.3.5 EPKA juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool selle liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

6.3.6 EPKA juhatus vastutab strateegia väljatöötamise koordineerimise eest.

6.4 EPKA tegevuse koordineerimiseks võib palgata direktori, kes juhib EPKA jooksvat tööd ja vastutab talle pandud ülesannete täitmise eest. Direktor esindab EPKAt suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, sõlmib Lepinguid EPKA nimel, täidab ja viib ellu juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid, valmistab ette juhatuses ja üldkoosolekul arutusele tulevaid küsimusi, seab sisse raamatupidamisarvestuse ning korraldab riigi- ja kohalikku eelarvesse maksude tasumise. Direktori määramise ja tema töötasu suuruse kinnitab üldkoosolek.

7 FINANTSTEGEVUSE KONTROLLIMINE

7.1 EPKA üldkoosolek valib vajadusel revisjonikomisjoni või revidendi EPKA finantstegevuse kontrollimiseks.

8 EPKA TEGEVUSE REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

8.1 EPKA ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

8.2 EPKA tegevuse lõpetab liikmete üldkoosolek juhul, kui EPKA ülesannete täitmine osutub

võimatuks, majanduslik olukord ei võimalda tegevust jätkata või selleks on esitatud revisjonikomisjoni põhjendatud nõue.

8.3 EPKA tegevuse lõpetamiseks on vaja kahte kolmandikku kõigist EPKA üldkoosolekul osalenud liikmete häältest.

8.4 EPKA tegevus lõpetatakse, kui liikmeid on jäänud alla viie.

8.5 EPKA tegevuse lõpetamise otsuse langetamisel valib üldkoosolek likvideerija(d).

8.6 Kõigis küsimustes, mida pole EPKA põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse EV seadusandluses sätestatud.

8.7 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.