EESTI PROFESSIONAALSETE KONSTELLÖÖRIDE  ASSOTSIATSIOONI VÄLJAÕPPE PROGRAMMI STANDARDID

  1. TINGIMUSED VÄLJAÕPPE PROGRAMMILE

1.1 Programmi kestvus: minimaalselt 2 aastat. Tundide arv: min 450 ak/h teooriat, praktikatunnid 150 ak/h.  4 isiklikku konstellatsioonitööd  ja eneseteraapia- pikem individuaalne või grupiteraapia protsess – minimaalselt 40 ak. h.

1.2 Õppejõude kokku vähemalt 4, nendest vähemalt 2 peavad vastama põhiõppejõu kvalifikatsioonile/tasemele.

1.3 Lõputööle lubamise eeldus – 2 enda juhitud ja superviseeritud konstellatsiooni.

1.4 Lõputöö: praktiline töö omandatud oskuste demonstreerimiseks.

1.5 Lõputöö demonstratsioonil osaleb EPKA vaatleja.

1.6 Tunnistuse väljastamine: allkirjastatud väljaõppe korraldaja ja EPKA  juhatuse esindaja poolt.

  1. TINGIMUSED ÕPILASELE VÄLJAÕPPE PROGRAMMI VASTUVÕTUKS

2.1 Nimetus:  Süsteemne konsultant

2.1.1 Sisseastumisel:

2.1.1.1 Keskharidus. Ei tee lõpetamisel supervisiooni ega lõputööd.

2.1.2 Lõpetamisel:

2.1.2.1 Süsteemse konsultandi õigused: konsultant kasutab konstellatsioone enda tarbeks ja silmaringi laiendamiseks. Ta võib teha vastavasisulisi loenguid, jagada süsteemseid teadmisi ja teavet, aga ei tööta konstellatsioonidega ei gruppides ega ka individuaalselt.

2.2 Nimetus: Süsteemne perekonstellöör

2.2.1 Sisseastumisel:

2.2.1.1 Kõrgharidus psühholoogias, meditsiinis, sotsiaaltöös, pedagoogikas või sellele vastav kvalifikatsioon väljaõppe pakkuja vastutusel või

2.2.1.2 Kõrgharidus, millele lisandub dokumenteeritud täiendkoolitusi 120 ak/h inimese psüühikast, nõustamise alustest (v. a kui on läbitud õppe ajal).

2.2.1.3 Töökogemus peale kõrghariduse omandamist: minimaalselt 2 aastat järjepidevat kogemust töös inimestega.

2.2.1.4 Konstellatsiooni kogemus (min 30 ak.h). Võib olla korraldatud skriininguna väljaõppe korraldaja poolt neile, kel puudub varasem konstellatsiooni kogemus.

2.2.2 Lõpetamisel:

2.2.2.1 Süsteemse perekonstellööri õigused:  võib töötada  süsteemsel tasemel, teha   konstellatsioone gruppides ja individuaalselt (v.a raskete kliiniliste ja psühhiaatriliste  küsimuste ning raskete traumadega).

2.3 Nimetus: Süsteemne perekonstellöör-terapeut

2.3.1 Sisseastumisel:

2.3.1.1 Magistrikraad psühholoogias või sellele vastav kvalifikatsioon väljaõppe pakkuja vastutusel või

2.3.1.2 Magistrikraad meditsiinis, pedagoogikas, sotsiaaltöös või sellele vastav kvalifikatsioon väljaõppe pakkuja vastutusel, millel lisandub täiendkoolitusi 120 ak/h inimese psüühikast, nõustamise alustest, RHK, traumadest (v. a kui on läbitud õppe ajal).

2.3.1.3 Töökogemus peale kõrghariduse omandamist: minimaalselt 4 aastat järjepidevat kogemust töös inimestega.

2.3.1.4 Konstellatsiooni kogemus (min 30 ak/h). Võib olla korraldatud skriininguna väljaõppe korraldaja poolt neile, kel puudub varasem konstellatsiooni kogemus.

2.3.1.5. Teiste teraapiate välja- ja täiendõpped.

2.3.2  Lõpetamisel:

2.3.2.1.Süsteemse perekonstellöör-terapeudi õigused: võib töötada süsteemsel tasemel, teha konstellatsioone gruppides ja individuaalselt piiranguteta, mis eeldavad põhjalikke teadmisi psüühika toimimise-, isiksuse- ja psüühikahäirete kohta.

2.4 Lõpetajatele tehakse vastav märge väljaõppe nimetuse kohta lõputunnistusele.

2.5 Väljaõppe korraldaja kontrollib ja vastutab andmete õigsuste eest.

  1. VÄLJAÕPPE PROGRAMMIS MINIMAALSELT NÕUTAVAD TEEMAD

3.1 Teooria ja harjutused armastuse korra seaduste kohta

3.2 Fenomenoloogiline süsteemne lähenemisviis

3.3 Filosoofilised ja teaduslikud alused

3.4 Süsteemne intervjueerimine

3.4 Genogramm

3.5 Erinevad dünaamikad ja tagajärjed peresüsteemides

3.6 Sümptomid, teadmised psüühika-ja  isiksusehäiretest

3.7 Elu, surm, leinaprotsess

3.8 Põhiteadmised traumadest

3.9 Interventsioonid ja nende tehnikad

3.10 Erinevate konstellatsioonitüüpide metoodikad.

3.11 Eneseteadlikkus ja isiklik areng

3.12 Perekonstellatsiooni praktika ja supervisioon

4.TINGIMUSED VÄLJAÕPPE PROGRAMMI PÕHIÕPPEJÕUDUDELE JA PRAKTIKATE LÄBIVIIJALE

4.1 Põhiõppejõud peab vastama EPKA väljaõppe programmi standardi süsteemne perekonstellöör- terapeudi nõuetele ning omama järjepidevat töökogemust konstellatsioonide läbiviimisel vähemalt 6 aastat. Lisaks peavad tal olema teadmised ja oskused grupijuhtimisest ning  inimeste õpetamisest.

4.2  Põhiõppejõud kokku annavad õppemahust vähemalt 60 % .

4.3 Külalisõppejõu tingimuseks on kõrgharidus ning võivad õpetada kuni 40% ulatuses.

4.4 Vastutav õppejõud vastutab välismaa õppejõu kvalifikatsiooni ja taseme eest.

4.5 Praktika läbiviija peab vastama vähemalt süsteemse perekonstellööri nõuetele ja omama vähemalt 5 aastat järjepidevat kogemust konstellatsioonis.

  1. VÄLJAÕPPE PROGRAMMI HINDAMISE PROTSEDUUR

5.1 Õppeprogrammide hindamisel on aluseks EPKA väljaõppe programmi standardid.

5.2 EPKA poolt kinnituse ja tunnustuse saamiseks tuleb väljaõppe korraldajatel saata väljaõppe programm EPKA vastavale komisjonile tutvumiseks minimaalselt 3 kuud enne kokkulepitud hindamise tähtaega.

5.3 Juba eksisteeriva väljaõppe programmi juurde lisatakse õppijate/lõpetanute tagasiside kogumise protseduuri kirjeldus.

5.4 EPKA tunnustust uuendatakse muudetud väljaõppe programmi esitamise järel või uue

algava väljaõppe grupi eel, lähtuvalt EPKA komisjoni kirjalikust otsusest, kinnitusega väljaõppe programmi päises: „EPKA kinnitab ja tunnustab“

EPKA väljaõppe programmi standardid on vastuvõetud ja kinnitatud üldkoosoleku otsusega 27.03.2023  konstellööride väljaõppe kvaliteedi ja professionaalse taseme tagamiseks.

Standardid põhinevad Eesti, Venemaa, Argentiina, Hispaania ming World Systemic Constellation Organization standarditel.