EESTI PROFESSIONAALSETE KONSTELLÖÖRIDE ASSOTSIATSIOONI EETIKAKOODEKS

1 ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolev eetikakoodeks koondab konstellööride eetika nõuded ja head tavad.
1.2 Eetikakoodeks kehtib Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni (edaspidi EPKA) liikmetele. Liikmeks astumine tähendab endale vastutuse võtmist kirjeldatud eetikaprintsiipide järgimisel.
1.3 EPKA liige osutab teenust klientidele sõltumata kliendi enesemääratlusest või valitud elustiilist. Kui EPKA liige ei saa mingil põhjusel teenust osutada, peab ta klienti informeerima teistest teenuse saamise võimalustest.

2 PROFESSIONAALNE ARENG
2.1 EPKA liige hoolitseb aktiivselt enda erialase kvalifikatsiooni säilitamise ja tõstmise eest.
2.2 EPKA liige täiendab pidevalt erialaseks tööks vajalikku pädevust, eelkõige osaledes koolitustel ja kursustel ning arendades pidevalt süsteemipraktika valdkonda; ta hoiab end kursis viimaste arengute ja uuringutega.
2.3 EPKA liige säilitab professionaalsuse enda pideva arendamise ja eneseanalüüsi kaudu supervisioonis, kovisioonis ja/või intervisioonis.

3 ISIKLIKUD JA PROFESSIONAALSED PIIRID
3.1 EPKA liige teeb tööd hoole ja vastutustundega. Ta teab ja tunnetab enda professionaalseid piire ja kompetentse ning osutab ainult neid teenuseid, milleks tal on olemas professionaalne kompetents.
3.2 EPKA liige esitab õigeid andmeid oma kompetentsi, kvalifikatsiooni, väljaõppe ja kogemuste kohta.
3.3 EPKA liige, kes ei ole konstellööri väljaõpet lõpetanud (diplomeeritud), on kohustatud informeerima kliente ja grupiliikmeid sellest, mitmendat aastat ta on väljaõppes või kui palju mooduleid on läbitud.
3.4 EPKA liige ei diagnoosi, kuid tunneb ära peamised psüühika- ja isiksusehäired ning arvestab kliendi vaimse tervisega oma töös. EPKA liige ei anna soovitusi, mis jäävad väljapoole tema kompetentsi piire.
3.5 EPKA liige väldib oma töös direktiivsust ja manipulatsiooni ning arvestab kliendi heaolu, kahjustamata teda omapoolsete nägemuste või arusaamadega.
3.6 EPKA liige vastutab enda füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja vaimse seisundi eest.
3.7 EPKA liige tagab oma töös klientide ja grupiliikmetega tervisliku ja turvalise vaimse õhkkonna.

4 KONFIDENTSIAALSUS
4.1 EPKA liige peab järgima konfidentsiaalsuse põhimõtet ja isikuandmete kaitse nõudeid, austama klientide eraelu ja privaatsust, mitte avaldama kolmandatele isikutele talle usaldatud teavet ning mitte andma moraalset hinnangut kliendi tegevusele ja tunnetele.
4.2 EPKA liige selgitab grupis osalejatele konfidentsiaalsuse ja hinnanguvaba suhtlemise põhimõtteid.
4.3 Meedias, koolitusel ja ametialases tegevuses klientide kohta käivat teavet võib kasutada ainult nende kirjalikul nõusolekul või garanteeritud anonüümsusega.

5 EETIKAKOODEKS KLIENDI VÕI KLIENTIDE SUHTES
5.1 EPKA liige loob kliendiga usaldusväärse, turvalise ja üksnes professionaalse suhte. Ta ei tohi kasutada suhet kliendiga omakasupüüdlikult oma isiklike, seksuaalsete, religioossete, poliitiliste või muude huvide edendamiseks.
5.2 EPKA liige ei anna lubadusi kliendi ebarealistlikke ootuste korral konstellatsioonitöö tulemuslikkuse osas.
5.3 EPKA liige lepib kliendi ja/või grupiliikme(te) osalemise, hinna ja tasumise selgelt ja mõistetavalt kokku enne konstellatsionitöö algust.
5.4 EPKA liikmel on õigus keelduda kliendisuhtest lähtudes iseenda pädevusest, valmisolekust, veendumusest ja sisetundest tööd teha.
5.5 EPKA liige austab kliendi õigusi ja valikuid ning konsulteerib temaga enne töö käigus saadud teabe avaldamist grupis, eriti kui see on intiimse iseloomuga.

6 EETIKAKOODEKS TEISTE KONSTELLÖÖRIDE, ÜHINGU JA AMETKONDADE SUHTES
6.1 EPKA liige suhtub kolleegidesse lugupidavalt. Ta väldib avalikult ja eraviisiliselt halvustavaid märkusi teiste konstellööride, eestvedajate/juhtide, teadlaste kohta (jt isikute kohta).
6.2 EPKA liige austab nende spetsialistide panust, kes tulid süsteemi varem, järgides hierarhia ja süsteemse korra põhimõtet. Ta austab süsteemi loomiseks kogutud ressursse.
6.3 EPKA liige teeb vajadusel koostööd sarnaste valdkondade spetsialistidega.

7 KOHUSTUSED
7.1 EPKA liikme kohus on järgida ja kaitsta eetikakoodeksi põhimõtteid. Kui kellelgi on kahtlus, et ühingukaaslane rikub eetikakoodeksit, juhib ta sellele tähelepanu ja vajadusel informeerib sellest eetikakomisjoni.