KONSTELLATSIOON JA SELLE LIIGID

KONSTELLATSIOON  ehk SÜSTEEMNE PAIGUTUS Konstellatsioon on süsteemi osade paigutus ruumis, mis toob nähtavale osadevahelised suhted ja seosed.
PEREKONSTELLATSIOON Perekonstellatsioon on meetod, kus tehakse nähtavaks seosed ja suhted inimeste vahel peres, mis võib hõlmata ühte või mitut põlvkonda. Eesmärgiks on nähtavale tuua alateadlikke sidemeid vanavanemate ja kaugemate esivanematega. Selle käigus ilmnevad varjatud dünaamikad, milleks võivad olla mahasurutud tunded, esivanematelt üle võetud käitumismustrid ja moraalsed hoiakud, süütunded, hirmud ja foobiad.
ORGANISATSIOONI KONSTELLATSIOON

Organisatsiooni konstellatsioon on meeskonna ja organisatsiooni kaardistamise ja modelleerimise meetod, mille tulemusel ilmneb info süsteemsete probleemide kohta. Seda kasutatakse erinevatel organisatsiooni toimimist puudutavatel teemadel:
struktuur, juhtimine, eesmärgid, töötajate tunnustamisel, strateegiad, läbirääkimised, konfliktid, värbamine,  avatud ja varjatud suhted jne.

STRUKTUURNE KONSTELLTASIOON

Struktuurne konstellatsioon on  on töö kliendi sisemiste, väliste ja metatasandi osadega, näiteks: kliendi eesmärk, takistused, ressursid, fookus; metatasandi puhul sõda, katastroof, aeg jne.

INDIVIDUAALNE KONSTELLATSIOON Individuaalne konstellatsioon on töö terapeudi ja kliendi vahel kasutades konstellatsiooni meetodit ilma grupita – esindajateks võib olla terapeut ise, markerid, nukud jne.

KONSTELLATSIOONI MÕISTED

KONSTELLATSIOONIVÄLI Konstellatsiooniväli on konstellatsiooni käigus asendava tunnetuse kaudu ilmnev väli, mis toob nähtavaks olemusliku info.

ASENDAV TUNNETUS

Asendaja rollist jagab inimene tunnetuslikult saadud infot kliendi üleelamiste kohta, mis saab konstellatsiooni indikaatoriks ja edasiviivaks jõuks.

ASENDAJA

Asendaja on kliendi poolt valitud konstellatsioonigrupi liige, kes paigutatakse tema süsteemi liikme rolli ning kes edastab asendava tunnetuse kaudu saadavat infot.

KONSTELLÖÖR

Konstellöör on vastava väljaõppe saanud spetsialist, kes kasutab konstellatsioonide e. süsteemsete paigutuste meetodit.

SÜSTEEM

Süsteem on üksteisega ühendatud elementide kogum. Süsteemi tunnused: omavahelised seosed ja suhted, mis alluvad teatud seaduspärasustele. Konstellatsioonide maailmas eristatakse pere-, organisatsiooni, isiksuse osade jne. süsteeme.

KONSTELLATSIOONI ALUSPRINTSIIBID

Konstellatsiooni alusprintiibid on süsteemsed seadused vajalikkus, mille järgi süsteemid organiseeruvad ja millest lähtutakse konstellatsioonis kliendi süsteemi tasakaalustamisel. Need on kuuluvuse printsiip, korra ja hierarhia printsiip ning tasakaalu printsiip.

KONSTELLATSIOONIMEETODI KASUTUSVALDKONNAD

Konstellatsioonimeetodit kasutatakse paljudes elu- ja töö valdkondades juriidikast ja ärijuhtimisest pedagoogika ja psühholoogiani, isiklikust ühiskonna tasandini.
Allpool välja toodud inimese jõustamiseks loodud tööviisides on konstellatsioonimeetod osutunud tõhusaks tööriistaks.

SUPERVISIOON

Supervisioon on süstemaatiline tööga seotud nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige inimestega töötavatele professionaalidele ja nende tööle.

Fookuses on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline interaktsioon

COACHING

Coaching on konkreetse probleemi lahendamine, kuid ka efektiivsuse tõstmine tervikuna. Coaching’u  teemadeks on tihti vaimne kasv, karjäär, inimestevahelised suhted, efektiivsus tööl, muutuste planeerimine ja elluviimine, meeskonna kaasamine, valikute tegemine, hirmude ületamine, oma visiooni leidmine ja ellu viimine.

TREENING Treening on mingi kindla oskuse/võime/oskuse  korduv harjutamine eesmärgiga seda omandada või suurendada.
ÕPETAMINE/TEACHING Teadmiste ja oskuste edastamine ning vahendamine nende omandamise eesmärgil
DEBRIEFING Tugevate emotsioonide ja tunnete väljaelamise soodustamine
MENTORLUS Mentorlus on on suhe, mille käigus teadlikum isik aitab juhtida vähem kogenenud isikut. Mentor on isik, kellel peab olema teatav erialane pädevus.
KONSULTEERIMINE

Konsulteerimine on tööprotsessi valdkonnapõhine nõustamine.

NÕUSTAMINE

Nõustamine on asjatundjana kliendi teavitamine   tema võimalustest ?

PSÜHHOTERAAPIA

Psühhoteraapia on isiksusliku kasvu ja/või tervendamise toetamine erinevate psühhoteraapia tehnikate (meetodite, vahendite) abil.

Kuuluvuse printsiip – iga inimsüsteemi liikme kuulumisega süsteemi tuleb arvestada, inimeste unustamisel ning lugupidamise puudumisel on sageli negatiivsed tagajärjed.

Korra printsiip – iga inimsüsteemi liikme ülesannetest ja vastutusest sõltub tema positsioon, paremate tulemuste saavutamiseks organisatsioonis peaksid inimesed olema üksteise ametipiiridest teadlikud ning neid ka austama.

Andmise ja võtmise tasakaalu printsiip – süsteemi liikmete panusele peaks vastama kohane tasu (raha, tunnustus, staatus jne), kui võtta või ka anda rohkem, võivad sellel olla negatiivsed tagajärjed. See võib kehtida ka töötaja „ülemaksmise“ puhul.