Jaanika MölterPerekonstellöör
Alustasin oma perekonstellatsioonide õpingute teekonda 2018.aastal. See on olnud teekond iseendani kooskasvamine armastuse ja usaldusega ning vastuste otsimine ja leidmine oma küsimustele, mis on mul aidanud ennast ja teisi paremini mõista ning muuta oma elu kvaliteeti paremaks. Soovin oma kogemusi ja teadmisi nüüd teistele jagada. Me saame muuta ennast ja oma elu ning elada rõõmuga.
Lõpetasin 09.10.2022 perekonstellatsioonide väljaõppe Moskva Konsulteerimise ja Süsteemsete Lahenduste Instituudi ja Konstellatsiooni ja Teadliku Arengu Instituudi koostööprogrammi “Perekonstellatsioonid ja konsulteerimine”.
Minu õpetajateks on  Kalmer Kase, Tiiu Boltzmann, Olga Knjazeva, Vlad Syritsa, Stephan Hausner.
Jätkan õpinguid rahvusvahelises õppeprogrammis ” Struktuursed konstellatsioonid ja konsulteerimine”.
2019 – 2020 läbisin pereteraapia algkursuse “Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse”  (80h + 20 h iseseisvat tööd) Eesti Pereteraapia Koolituskeskus.
Minu õpetajateks on Kiira Järv, Küllike Lillestik, Tiit Kõnnussaar, Kadri Järv-Mändoja, Triin Kahre, Auli Kõnnussaar.
2020. aastal läbisin Vaikuseminutite baaskoolituse (27 h) MTÜ Vaikuseminutid ja  Mentorite baaskoolituse (16 h) ning osalesin 2021.a Mentorite töötoas (6 h) Intelligentne Grupp OÜ.
2019. aastal läbisin SA Väärtustades Elu kursuse Üksikutele suunatud PREP-programmi ” Minu suhe on minu kätes'” (16 h + 8 h iseseisvat tööd)
2016. aastal omandasin teadmised Gordoni perekoolis Lapsevanema suhtlustreeningu koolituse  Perekeskuse Sina ja Mina Kadri-Järv Mändoja juhendamisel (32 h).
Alates aastast 2004. on olnud huvi inimteguri ja ohutuse vastu lennunduses, kus kõik algab inimesest. Olen õppinud Inimteguri teemasid Hollandis, Inglismaal, Šveitsis ning õpetanud inimeseks olemise teemasid üliõpilastele ja lennundusorganisatsioonide töötajatele.
Tartu Ülikoolis omandasin  ärijuhtimise kutsemagistri (MBA) 2003. aastal.
Alates 2001. aastast olen Eesti Kvaliteediühingu liige. Senine töökogemus on seotud juhtimissüsteemide ja kvaliteedijuhtimisega.
Teen individuaalseid konstellatsioone ja töötubasid grupikonstellatsioone peamiselt Tartus, aga ka kokkuleppel mujal sobivas kohas.
Jaanika MölterFamily Constellator

I started my journey of studying family constellations in 2018. It has been a journey of growing into myself with love and trust and searching and finding answers to my questions, which has helped me understand myself and others better and change the quality of my life for the better. I now want to share my experience and knowledge with others. We can change ourselves and our lives and live with joy.

On 09.10.2022, I completed the family constellations training of the Moscow Institute of Consulting and System Solutions and the “Family Constellations and Consulting” cooperation program of the Constellation and Conscious Development Institute.
My teachers are Kalmer Kase, Tiiu Boltzmann, Olga Knjazeva, Vlad Syritsa, Stephan Hausner.
I continue my studies in the international study program “Structural constellations and consulting”.

In 2019 – 2020, I completed the initial family therapy course “Introduction to family psychology and family therapy” (80 hours + 20 hours of independent work) at the Estonian Family Therapy Training Center.
My teachers are Kiira Järv, Küllike Lillestik, Tiit Kõnnussaar, Kadri Järv-Mändoja, Triin Kahre, Auli Kõnnussaar.
In 2020, I completed the Vaikuseminutit basic training (27 h) of the NGO Vaikuseminutid and the Mentor basic training (16 h) and participated in the 2021 Mentor workshop (6 h) Intelligentne Grupp OÜ.
In 2019, I completed the SA Valuing Life course, the PREP program for singles “My relationship is in my hands” (16 h + 8 h of independent work)
In 2016, I acquired the knowledge of Parent communication training at the Gordon family school under the guidance of Kadri-Järv Mändoja of the Family Center Sina ja Mina (32 h).

Since 2004, there has been an interest in the human factor and safety in aviation, where everything starts with the person. I have studied Human Factors topics in Holland, England, Switzerland and taught human factors topics to students and employees of aviation organizations.
At the University of Tartu, I obtained a Master of Business Administration (MBA) in 2003.
I have been a member of the Estonian Quality Association since 2001. Previous work experience is related to management systems and quality management.

I do individual constellations and workshops, group constellations mainly in Tartu, but also in other suitable places by agreement.